Инструкция за монтаж
BFX - пародишащо фолио и отводнителен улей