Общи условия на Конкурса


Раздел I Общи разпоредби 


1. Този Конкурс се организира от ВЕЛУКС България ЕООД.

2. Период на Конкурса: от 01.04.2018 г. до 26.09.2018 г.

3. Участието в Конкурса не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от организатора ВЕЛУКС България ЕООД.

4. Конкурсът се организира и провежда на официалния уеб сайт и на Фейсбук страницата на организатора ВЕЛУКС България ЕООД – www.velux.bg и www.facebook.com/VELUX.bg и в него могат да участват всички физически лица с местоживеене в Република България, на възраст над 18 години, собственици или ползватели на недвижими имоти, с изключение на служителите на ВЕЛУКС България ЕООД и членове на техните семействата, както и всички, взели участие в организацията и провеждането му.

5. Участвайки в този Конкурс, участниците приемат да се ангажират с тези общи условия и да спазват техните разпоредби.   

6. Конкурсът ще се състои в 3 кръга: първи кръг – регистрация и изпращане на проекти от страна на участниците - с продължителност от 1 Април 2018 до 23 Юли 2018; втори кръг –он-лайн гласуване на потребителите на Фейсбук страницата www.facebook.com/VELUX.bg- с продължителност от 01.08.2018 до 23:59:59 часа на 23.08.2018 и трети кръг –оценяване на 10-те проекта събрали най-много харесвания от онлайн гласуването от предварително обявеното жури от архитекти -   от 01 Септември до 23:59 часа на 20 Септември 2018г. Журито се състои от:

Критериите, по които ще бъдат оценени проектите, са както следва: 

  • Общо обемно-пространствено решение, вкл. връзка с градоустройствен модел.
  • Ефективно разпределение на дневната светлина в сградата и помещенията.
  • Гледка и отношение към заобикалящата среда, в това число природа и съседни сгради.
  • Ефективно използване на пространството под покривните елементи в обема и интериора на сградата.
  • Представяне на проекта, пълнота и съответствие на проектната документация.

За да се включат в Конкурса, участниците трябва да изпратят следните документи:


    6.1 За новостроящи се къщи, намиращи се на територията на Република България, необходимите документи са: ситуация, план етаж, план покрив, детайл покрив, разрез, фасади и визуализации, придружени с кратко описание, на продуктите, които са планирани да се вложат. Обхватът на изпратените документи трябва да представя проекта във вид достатъчен за неговото разбиране, като минимумът е разпределение на последния етаж, с указано местоположението на отворите в покрива в хоризонтална проекция, и разрез, показващ местоположението на отворите в покрива във вертикална проекция. Проекти без задължителния минимум от план етаж и разрез няма да бъдат разглеждани. 

Строежи от пета категория, буква „а”, по смисъла на чл.10, т.1 и 3 от наредба № 1, от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи на министерството на регионалното развитие и благоустройството. Допълнително за целите на конкурса важат следните дефиниции: еднофамилна къща – жилищни сграда с кота корниз (КК) до 10м, свободно стояща в имота; слепена къща – жилищна сграда с кота корниз (КК) до 10м, разположена по една странична регулационна линия, припокриваща калкан със сграда в съседен имот, без да се споделят общи конструктивни елементи; редова къща – жилищна сграда с кота корниз (КК) до 10м, разположена по странична регулационна линия или в общ имот, припокриваща калкан със сграда в съседен имот, с или без споделяне на общи конструктивни и функционални елементи, включително, например фундаментна плоча, подземен паркинг и др. Задължително условие е в проектът да има обозначени покривни прозорци и/или други продукти VELUX: прозорци за плосък покрив, светлинен тунел, прозорец-балкон, система за покривна тераса, вертикален елемент, изход за покрив и други. При отсъствие в проекта на подобни продукти, ВЕЛУКС България ЕООД може да преразгледа проекта и да го промени, при желание на участника и след подписано двустранно съгласие. Едва след това проектът може да бъде включен за участие в Конкурса.

    6.2 За реконструкция, разширение или рехабилитация, необходимата документация включва наличната проектна документация по част архитектура за строително-инвестиционното намерение (ситуация, планове етажи, разрези, план покрив, фасади и детайли). Минимумът за участие е план и разрез, изобразяващи строително-инвестиционното намерение, изработени на базата на архитектурно заснемане на сградата, с изобразени местоположението на покривните отвори (в план и разрез); снимки на сградата към момента на подаване на документи (минимум една снимка отвън, и една отвътре) и кратко описание на продуктите, които са планирани да се вложат. 


7. Всеки участник има право да участва с неограничен брой проекти, отговарящи на условията. Не се допуска участие на членовете на семейството му със същия проект, и подобни проекти няма да бъдат разглеждани.

7.1. Не се допускат проекти, които са завършени преди 01.04.2017г.

7.2. Не се допускат проекти, които са участвали вече в миналогодишното издание на конкурса „Създай своята къща с ВЕЛУКС 2017“.

7.3. Участниците, които са представили вече завършени проекти следва да предоставят, фактури (за закупени материали, за извършване на строително-монтажни дейности и др.), касови бележки, други документи удостоверяващи, че проектът е завършен след 01.04.2017г.  

8. Участвайки в този Конкурс, участниците изрично декларират, че са съгласни ВЕЛУКС България ЕООД да използва техните документи за целите на състезанието и да ги публикува в официалния си сайт, както и на Фейсбук страницата си и че тези документи са тяхна собственост като същевременно не са обект на авторски права на трети страни.

9. Изпращайки документите, участникът декларира, че преотстъпва авторските права върху тях на организаторите за евентуално тяхно използване за всякакви маркетингови цели във Фейсбук страницата www.facebook.com/VELUX.bg и уеб сайта www.velux.bg, както и в медийното пространство.  Участникът дава своето съгласие обектът да бъде заснет (снимки и видео материал) и да се използва за всякакви маркетингови цели по преценка на организатора и да се публикува в медийното пространство за неограничен период от време.


Раздел II Механизъм на Конкурса 

10. Конкурсът ще се проведе в три кръга:

- Кръг 1: Изпращане на необходимите документи през уеб сайта на организатора www.velux.bg между 01Април и 23 Юли 2018 г.

- Кръг 2: Онлайн гласуване във Фейсбук страницата www.facebook.com/VELUX.bg 01 Август – 23 Август 2018г. Всеки участник има право да споделя публикацията на организатора ВЕЛУКС България, но без да променя по някакъв начин формата, съдържанието или посланието й, както и да допълва или премахва информация от нея. При споделяне на участващите проекти, участниците трябва да споделят всички допуснати проекти, като целта е създаване на равни състезателни условия в настоящия конкурс. Участници, които споделят само собствения си обект, ще бъдат дисквалифицирани от конкурса. Всякакъв тип на платени реклами, спонсориране на постове, с цел достигане на публикацията до повече хора, се счита за неуместна и некоректна практика и поради това тези участници също ще бъдат изключвани от конкурса. На участниците е забранено да предоставят неточна или непълна информация за своя и/или чужд проект, да обещават или дават финансови и/или предметни награди на гласуващите, с цел набиране на гласове, като при установяване на такова нарушение участниците ще бъдат дисквалифицирани.

- Кръг 3: Оценка на проектите от журито , което ще се проведе в периода 01 Септември до 23:59 часа на 20 Септември 2018 г. Проектът, събрал най-много точки от оценката на журито, ще бъде обявен за победител.
Раздел III Награди 

11. Проектът, събрал най-висок брой харесвания по време на третия етап от състезанието, ще бъде обявен за победител и ще спечели всички вложени в проекта покривни прозорци и останали продукти по списък, чието парично изражение да не надхвърля 10 000 лв. с ДДС (пресметнато по актуалната ценова листа на организатора ВЕЛУКС България ЕООД). Продуктите, които ще бъдат предоставени като награда, ще бъдат предварително съгласувани между представител на журито, ВЕЛУКС България и участника, чиято собственост е проектът след първия етап на журиране и за всеки един от финалистите ще бъде изготвен индивидуален списък с всички възможни продукти, които се включват в изпратения от него проект. Стойността на тези продукти ще се калкулира по актуална ценова оферта на ВЕЛУКС България. Ако стойността им надхвърля 10 000 лв. с ДДС, ВЕЛУКС България следва да реши кои от продуктите по списък ще подари, така че тяхната стойност да не надхвърля определената сума. В наградата не се включват слънцезащитни продукти и аксесоари VELUX. Съгласявайки се с общите условия, участниците декларират, че няма да имат претенции към организатора по останалите продукти, надхвърлящи обявената стойност. След обявяването на победителя, наградата, която участникът ще спечели, ще бъде на база предварително изготвения списък, без възможност за промяна, по искане от коя и да е от страните – победителя или организатора. 
Съгласявайки се с общите условия, победителят се задължава да монтира продуктите по посочения в проекта начин и няма да използва наградата за други цели, различни от вече обявените.

12. Победителят трябва да се свърже с Организатора в рамките на 14 дни след официалното обявяване на печелившия на лично съобщение през Фейсбук страницата на ВЕЛУКС България ЕООД, да позвъни на следния тел. +359 894 40 30 69 или да заповяда в офиса на организатора, намиращ се на следния адрес: гр. София, кв. Павлово, ул. Пелистер №6, за да разбере как да получи наградата си. 

13. Печелившият ще бъде обявен в публикация на Фейсбук страницата www.facebook.com/VELUX.bg  в периода между 25-26.09.2018.  

14. Допуска се замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност, само и единствено в случаите, в които обектът вече е построен и завършен и продуктите са вложени в последната една година преди началото на Конкурса. В този случай, победителят ще спечели паричната равностойност на вложените покривни прозорци по компетентна оценка на представители на ВЕЛУКС България ЕООД, калкулирани по актуалната ценова листа. За да получи наградата си, победителят е длъжен да предостави фактура на закупените продукти и касова бележка като официален отчетен документ, чиято дата на фактуриране да не е по-късно от 1 година преди началния срок на конкурса.  


15. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившия с награда на сходна стойност. 

16. Наградата ще бъде доставена от организатора до 6 месеца от датата на посочване на актуален адрес за доставка от страна на печелившия, но не по-рано от 30 работни дни. Точният ден и час ще бъдат уговорени предварително с представител на ВЕЛУКС България по телефон, и-мейл или лично в офиса на организатора. Организаторът не носи отговорност за монтажа на предоставената награда.

17. Награда, непотърсена (неизпратен адрес за доставка и телефон за обратна връзка) в 14-дневен срок от спечелване на наградата няма да бъде предоставяна.


Раздел IV Други 

18. Организаторът ВЕЛУКС България ЕООД си запазва правото да не публикува всички получени документи по време на първи кръг, които по някакъв начин не отговарят на общите условия и изисквания според журито, съдържат неподходящо и неуместно съдържание, несъвместимо с играта и нейната тематика, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. 

19. Участниците се съгласяват да предоставят своите лични данни на „ВЕЛУКС България“ ЕООД за целите на конкурса.  

19.1. Участниците са съгласни „ВЕЛУКС България“ ЕООД да събира, съхранява, и използва предоставените лични данни на участниците за целите на конкурса.

19.2.Организаторът ВЕЛУКС България ЕООД няма право да преотстъпва събраните лични данни на участниците на трети лица, включително и на останалите компании от VELUX Group, без изричното писмено съгласие на участниците.

19.3. Личните данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на Конкурса и ще бъдат унищожени до 6 месеца след обявяването на победителя.