Как да добавите гейтуея към приложението Apple Home

Използването на гейтуея VELUX с HomeKit ви позволява да управлявате продуктите си VELUX, като само докоснете в приложението Apple Home, помолите Siri или зададете задачите да се извършват автоматично. Следните инструкции обясняват как да инсталирате гейтуея само с помощта на приложението Apple Home (а не с приложението VELUX ACTIVE).

 Цялата процедура за инсталиране на гейтуея е разделена на три стъпки:
Най-напред добавяте гейтуея си към приложението Home и го свързвате към Wi-Fi. Най-напред добавяте гейтуея си към приложението Apple Home и го свързвате към Wi-Fi. След това сдвоявате продуктите си VELUX към гейтуея. Накрая сдвоявате сензорите и превключвателите за излизане с вашия гейтуей.

1: Настройка на HomeKit

За да добавите гейтуея към приложението Home, направете следното:  

 1. Свържете гейтуея към захранването с помощта на доставения захранващ кабел.
  (LED индикаторът от задната страна ще свети в зелено, докато гейтуеят се стартира).

 2. Изчакайте, докато LED индикаторът започне да свети в бяло. Сега гейтуеят може да се добави към приложението Home.  
  Ако не виждате бяла светлина, натиснете централния бутон, обозначен с иконата „Settings“ (Настройки), докато LED започне да свети в бяло. 

 3. Добавете гейтуея към приложението Home: отворете приложението Apple Home > изберете Add Accessory (Добавяне на аксесоар) > сканирайте 8-цифрения код на HomeKit от задната страна на гейтуея. Гейтуеят трябва да се появи автоматично в приложението Home.

 4. Оставете гейтуеят да се свърже към същата Wi-Fi мрежа, която използва мобилното ви устройство.

Забележка: Ако софтуерът на гейтуея не е актуализиран, той ще се актуализира автоматично след установяване на връзка с Wi-Fi. LED индикаторът ще свети в зелено, докато се извършва актуализиране.
Изчакайте, докато LED започне да свети в бяло, преди да преминете към следващата стъпка.
 

2: Сдвояване на прозорец, външна ролетна щора и щора

Сдвояването на прозорци, външни ролетни щори и щори към гейтуея се извършва с помощта на вашето съществуващо дистанционно управление(я) VELUX, използвано за управление на продуктите.

В случай че управлявате всички (или някои) от продуктите си чрез двупосочен контролер (контролер, който предоставя обратна връзка), следвайте процес 2а, описан по-долу. 

Ако управлявате продуктите си само чрез еднопосочни контролери, отидете на 2b и следвайте този процес.

 

2a: Сдвояване чрез двупосочно дистанционно управление


(на KLR 200)
 
 1. Подгответе двупосочното си дистанционно управление (KLR 200) да изпрати копие на продуктите към гейтуея:
  Включете контролера (иконата на къща в долния десен ъгъл) > изберете More (Още) > изберете New product (Нов продукт) > изберете Copy control pad (Копиране на дистанционно управление със сензорен екран) > изберете Next (Напред).
  Сега преминете към гейтуея.
(1) More (Още)
(2) New product (Нов продукт)
(3) Copy control pad (Копиране на дистанционно управление със сензорен екран)
(4) Next (Напред)
(на гейтуея)

2. Настройте гейтуея в режим на получаване на продукти: 
Натиснете за кратко (по-малко от 2 секунди) левия бутон на кламер на гейтуея, обозначен с икона на ключ. Съответният LED индикатор ще премигне няколко пъти в зелено, което показва, че продуктите се копират.

3. Изчакайте, докато LED индикаторът спре да мига, което потвърждава, че копирането на новите продукти е завършено. Успешното копиране се показва също и на дистанционното управление.
 
Малко след това вашите нови продукти трябва да се появят автоматично в приложението Home.

 

2b: Сдвояване чрез еднопосочно дистанционно управление

(на KLI 3xx/KLI 110/KUR)

 1. Използвайте дистанционното управление (KLI 3xx/KLI 110/KUR), за да подготвите продуктите си за регистриране в гейтуея:
  Натиснете и задръжте за поне 10 секунди бутона за настройки отстрани/бутона за нулиране от задната страна на дистанционното управление, докато прозорците, външните ролетни щори или щорите започнат да се движат нагоре и надолу. Сега преминете към гейтуея.

(на гейтуея)

2. Настройте гейтуея в режим за регистриране на продукт:
Натиснете и задръжте (около 10 секунди) централния бутон на гейтуея, обозначен с иконата „Settings“ (Настройки), докато съответният LED индикатор започне да мига в синьо.
 
3. Изчакайте, докато LED индикаторът спре да мига, което потвърждава, че копирането на новите продукти е завършено. Малко след това вашите нови продукти трябва вече да се появят автоматично в приложението Apple Home.

3: Сдвояване на сензор и превключвател за излизане


За да подготвите сензора(ите) си и превключвателя(ите) за излизане за сдвояване с гейтуея, направете следното:
 1. Съберете всички сензори и превключватели за излизане, които искате да сдвоите с гейтуея и ги разположете на близко разстояние (макс. 1 метър) от гейтуея.

 2. Отворете сензорите и превключвателите с помощта на малка права отвертка. Пъхнете отвертката в двата отвора от всяка страна на продукта. Внимателно повдигнете отвертката нагоре (към предната част), за да отворите продукта. Сега преминете към гейтуея.
Забележка: Ако вече са поставени батерии, извадете ги от всички сензори и превключватели за излизане и изчакайте 30 секунди, преди да продължите.
(на гейтуея)

За да сдвоите сензора(ите) и превключвателя(ите) за излизане с гейтуея, направете следното: 

3. Настройте гейтуея в режим на регистриране на сензор/превключвател:
Натиснете и задръжте (около 10 секунди) централния бутон на гейтуея, обозначен с иконата „Settings“ (Настройки), докато съответният LED индикатор започне да мига в синьо.
Сега се върнете при сензорите и превключвателите.

4. Поставете батериите във всички сензори и превключватели едновременно. LED индикаторът на всеки продукт трябва да мига в зелено, докато завърши сдвояването.

5. Изчакайте, докато LED индикаторът от задната страна на гейтуея спре да мига, което потвърждава, че регистрацията на продуктите е завършена. Малко след това вашите нови продукти трябва да се появят автоматично в приложението Home. Ако не всички сензори и превключватели за излизане се показват в приложението Home, извадете батериите от неразпознатите продукти и извършете стъпки от 3 до 5 още веднъж.

6. Сглобете всички сензори и превключватели, като щракнете една в друга предната и задната част.
Съвет: Ако продуктите трябва да се захванат към стената с винтове, най-напред захванете задната част към стената, преди да сглобите продукта.

Оттук можете да персонализирате името на продуктите, сензорите и гейтуея VELUX, както и да ги добавяте към стаи, зони, сцени и автоматизации.

Вече сте готови да управлявате продукта си VELUX от приложението Apple Home или като помолите Siri.