Без функциониращо дистанционно управление

Тази статия ви показва как да нулирате продуктите си, за да ги откриете и да завършите настройката на новия си VELUX Touch.

Подгответе вашите продукти, за да бъдат открити от вашия нов VELUX Touch.
ВАЖНО: В зависимост от ситуацията следвайте една от описаните по-долу процедури.

Новомонтирани продукти без сдвоено управление

 1. Сдвоете стенния ключ, доставен с продукта, като следвате инструкциите, предоставени с инсталирания продукт VELUX.
 2. Върнете се към вашия VELUX Touch, за да рестартирате добавянето на продукти, като следвате инструкциите за стенен ключ.

Инсталирани продукти с повредено (или загубено) управление

 1. За съжаление, трябва да нулирате всеки от вашите продукти, за да изчистите всички предишни сдвоявания на управления. Това е необходимо, тъй като старите сдвоявания блокират новите сдвоявания. Повторете процедурата(ите), описана(и) по-долу, за всичките ваши продукти:
  • Електрически и соларни прозорци/мотори: Отворете ръчно прозореца и наклонете мотора леко надолу, за да откриете бутона за нулиране (светлосив бутон). Натиснете и задръжте бутона за нулиране, докато веригата на мотора започне да се движи за кратко. Това движение показва, че моторът вече е нулиран правилно.
  • Щори/сенници, свързани с кабел: Нулирането се извършва автоматично от нулирането на мотора.
  • Соларни щори/сенници: Отворете ръчно прозореца и свалете капака от дясната страна на касетката в горната част на аксесоара (вижте инструкциите, предоставени с аксесоара). Натиснете и задръжте бутона за нулиране, докато продуктът започне да се движи нагоре и надолу за кратко. Това движение показва, че моторът вече е нулиран правилно. Монтирайте отново капака на касетката.
  • Щори, свързани с кабел: Нулирането се извършва автоматично от нулирането на мотора.
  • Соларни щори: Плъзнете плоския ключ за нулиране под мотора на щората надясно и го задръжте, докато щората започне да се движи за кратко нагоре и надолу. Това движение показва, че моторът вече е нулиран правилно.
 2. Върнете се към вашия VELUX Touch, за да завършите откриването и инсталирането на продукта.

Забележка: Прехвърлянето на продукта трябва да се извърши в рамките на максимум 2 минути.